Page 9 - A9R43C1.tmp.pdf
P. 9

START                  ‡žËÓ ¾Í»                       ¡Æ ÆÁ¸ÂÔ
                                             ÑÌÖ ¾½ÏÆÌ

             ØÉÌÉ¢ÄÅ× —ÅÒÏÌÉλÚÏÉ ÅÍÐÉ
            ÓÔÅÀÏÎÔÁÉ ÔÈÎ HFW LT È ÏÐϽÁ                  ŠÏÉÏ ÕÁ ¼ÔÁÎ ÔÏ ÁÐÏÔ»ÌÅÓÍÁ ÁÎ
              ËÁÔÁÇÒ¢ÆÅÉ ÓÙÎÅØÑ× Î»Á                    ÏÉ ÐÉÏ ÔÁÌÁÎÔÏÀØÏÉ ÓØÅÄÉÁÓÔ»× ÔÈ×
             ÒÅË¾Ò ¤É ÐÅÌ¢ÔÅ× ÔÈ× »ØÏÙÎ                   2JWHJIJX 'JS_ ¢ÆÈÎÁÎ ÔÈ ÆÁÎÔÁÓ½Á
            ÄÉÁÎÀÓÅÉ Ð¢ÎÖ Áо                        ÔÏÙ× ÅÌÅÀÕÅÒÈ 4 ,TWIJS <FLJSJW
                  ØÉÌɾÍÅÔÒÁ
                                             ÅÐÉËÅÆÁÌ¼× ŽØÅÄÉÁÓÍÏÀ ÓÔÈÎ )FNRQJW
                 i ECT IQ EQO
                                             &, ÁÎÁËϽÎÖÓÅ ÄÉÁÇÖÎÉÓ; ÉÄÅÑÎ
                                             ÓÔÏÎ ÏÐÏ½Ï ÔÁ ËÁÌÀÔÅÒÁ ÓØ»ÄÉÁ Áо
                                             ÔÉ× ÏÍ¢ÄÅ× ÓØÅÄÉÁÓÍÏÀ ÔÈ× ÇÅÒÍÁÎÉ˼×
                                             ƽÒÍÁ× Á΢ ÔÏΠ˾ÓÍÏ ÕÁ ÁÎÅÂÁ½ÎÏÙÎ
                                             ÓÔÏ .SXYFLWFR †Å½ÔÅ ÅÄÑ ÔÏÙ× ÎÉËÈÔ»×
                                     §¦Á ÔÁʽÄÉÁ   ›ÏÙ̽ÏÙ  “ÙÇÏÀÓÔÏÙ
                                    ÓÔÏ †É¢ÓÔÈÍÁ   i  ODUMGVEJQHVJGOQPVJ
                                    ÇÉÁ ¾ÌÏÙ× Å½ÎÁÉ
                                             1  %JGP *GP /CK
                                     ÔÏ ÅоÍÅÎÏ
                                              ¾ÃÁÄ¼Æ¹Ò ÎÓÀ¿Ä¼ÎȹÒ
                                    ÓÀÎÏÒÏ ÓÔÈÎ   2  /CVVJKCU 5EJGPMGT
                                     ÁÎÕÒÑÐÉÎÈ     ÎÓÀ¿Ä¼ÎÈ¹Ò ÀÅÑÏÀÍÄÆÊ»
                                     ÅÍÐÅÉÒ½Á¨   3  *QIWP .GG
                                              ÎÓÀ¿Ä¼ÎÈ¹Ò ÀÎÑÏÀÍÄÆÊ»
                                      $W\\ #NFTKP
                                     ¾ÐÑÏÌ˾½ÑÅÔ   1
                                    ÂͺÑÆÊÌÔ ÍÏÌÐÈÂÈÉÅ
                                    ʸËÌÔ ÑÌÖ ÍÏÎÑÌÖ
                                     ¤OG %QPXGVKQP¥
                                    ÐÑÅ šÏ¾ËÈÃ̽ÏÑÅ
                                    i OGEQPXGPVKQP EQO

         – £¸ÕËÅ ÐÑÅË ÌһˊоÔ
         ¡Ê ONLINE PORTAL 3EDITION ËÍÊÎÁ¶ÍÀÄ Èļ ÎÀÄ͜ ¶ÍÂÑÉ ¡¶ÓÉÃÒ ¿Äœ
         ÎÃÈÑÉ Æ¼ÇÇÄÏÀÓÉÌÉ ÎÀ ËÀÍÄÊÍÄÎȶɼ ¼ÉϸÏÔ˼ Âļ ÏÊ SMARTPHONE
         Æ¼Ä ÏÊ TABLET μÒ
                                             2

         ¹ÔÁÎ ÍÉÁ ÁÙÕÅÎÔÉ˼ ÆÖÔÏÇÒÁ  ¦»ØÎÈ× ÄÉÁÕ»ÔÏÎÔÁ× ÔÁ »ÒÇÁ ÔÏÙ
         ƽÁ ÔÏÙ <NR <JSIJWX ËÏÓÔ½ÚÅÉ  ØÖÒ½× ÔÈ ÄÉÁÍÅÓÏÌ¢ÂÈÓÈ Ï½ËÏÙ
         ;ÌÉ×  ÅÙÒÑ ËÁÉ »ÎÁ ÐÒÖÔ¾  ÄÈÍÏÐÒÁÓÉÑÎ «Ð¼ÒÊÅ ÅнÓÈ×
         ÔÙÐÏ »ÒÇÏ ÔÈ× 9WFHJ^ *RNS   »ÎÁ× Áо ÔÏÙ× ÐÒÑÔÏÙ× ËÁÌÌÉÔ»
         ÅÙÒÑ ÄÅÎ ÙТÒØÅÉ ËÁλÎÁ×  ØÎÅ× ÐÏÙ ÄÉ»ÕÅÓÅ ÃÈÆÉÁË¢ »ÒÇÁ
         ̾ÇÏ× ÎÁ ÍÈÎ ÔÁ ÁÇÏÒ¢ÓÅÔÅ  ÔÏÙ ÍÅ ÍÉËÒ¾ ÁÎÔ½ÔÉÍÏ Í»ÓÖ ÔÏÙ
         ¦Ï    Ï ) -NWXY »ÎÁ× Áо  8JINYNTS “о Ô¾ÔÅ ÔÏ UTWYFQ
         ÔÏÙ× ÐÉÏ ÁËÒÉÂÏÐÌÈÒÖÍ»ÎÏÙ×  ÁÐÏÔÅÌŽ ËÏÉξ Ô¾ÐÏ ÓÙÎÁÌÌÁǼ×
         ËÁÌÌÉÔ»ØÎÅ× ÁÐÈÀÕÙÎÅ »ËËÌÈ  ËÁÌÌÉÔÅØÎÑÎ ËÁÉ ÆÉ̾ÔÅØÎÖÎ
         ÓÈ ÇÉÁ ÔÏÎ ÅËÄÈÍÏËÒÁÔÉÓ; ÔÈ×  i UGFKVKQPCTV EQO           3


              G OQDKNKV[ ‹ÖÊ¿ÌÖÉÂÖÑÆȹ
              ÂþÏÊÌĹ Äƾ ¾Ë¹ÐÖÕ¾ Ê־ɞ
              “ÎÁÒÖÔÉ»ÓÔÅ ÁÎ ÐÒ»ÐÅÉ ÎÁ ÁÇÏÒ¢ÓÅÔÅ ÙÂÒÉÄÉ˾ ¼ ÈÌÅËÔÒÉ˾ ÍÏÎÔ»ÌÏ
              ØÖÒ½× ÎÁ ÍÐÏÒŽÔÅ ÎÁ ËÁÔÁ̼ÊÅÔÅ š λÁ ÅÆÁÒÍÏǼ *6 7JFI^ ËÁÔÁ  ‰Æ¸Ïμ ÀɹÒ
              ÇÒ¢ÆÅÉ ÔÉ× ÄÉÁÄÒÏÍ»× ÓÁ× ÁÎÁÌÀÏÎÔÁ× ÔÉ× ÍÅÔÁËÉμÓÅÉ× ÓÁ× ËÁÉ ÓÁ×  ÔËʽÍÔÓ¸ÊÔ ÁœÇ¼ÄɼÒ
              ÐÒÏÔŽÎÅÉ ÐÉÏ ÍÏÎÔ»ÌÏ ÔÈ× 2JWHJIJX 'JS_ ¼ ÔÈ× XRFWY Ó¢× ÔÁÉÒÉ¢ÚÅÉ  ÀÉ¹Ò ¼ÀÍÊÎƜÁÊÔÒ
              ËÁÌÀÔÅÒÁ ÄÉÁÕ»ÓÉÍÏ ÇÉÁ N48 ËÁÉ &SIWTNI   Æ¼Ä ÀÉ¹Ò ¼ÂÑÉÄÎÏÄÆÊ»
              i ODOCI OG GSTGCF[CRR              ¼ÔÏÊÆÄÉ·ÏÊÔÛ


     …ÄʺÌÁÑÈÎÖ                     9                     Mercedes
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14