Page 8 - A9R43C1.tmp.pdf
P. 8

START     8YFWY     * /GTEGFGU Р¾ÏÆÒÊ̽Ô
     ØÑÒÅ× ÅËÐÒÏÓÖÐÏÀÎÔÁÉ  —ÍўÊÂËÌ Ñ¾Çº
       ÓÔÏ ÅÒÇÏÓÔ¢ÓÉÏ
     ÔÈ× 2JWHJIJX 'JS_ ÓÔÏ  ‰À ǸÂÊ Æ¼Ä͹ ÈËÊÍÀ¸ ɼ ÏÀÐÀ¸ ÎÀ ÇÀÄÏÊÔ͸¼ ¶É¼ É¶Ê È¶ÎÊ ÊɹȼÏÄ ¢6OLOCOPTER£ ÏÊ ÊËʸÊ
      8NSIJQKNSLJS ÔÏ ÏÐÏ½Ï  м ¼É¼Ç¼È½œÉÀÄ É¼ Î¼Ò ÈÀϼÁ¶ÍÀÄ ÎÏÊ À˹ÈÀÉÊ Í¼ÉÏÀ½Ê» Î¼Ò ¼Ë¹ ¼¶ÍÊÒ ÈÀ ¼ÎÁœÇÀļ
       ÁÐÁÓØÏÌŽ   Æ¼Ä ÓÑÍ¸Ò Æ¸ÉÃÎÃ
         ÅÒÇÁÚÏÍ»ÎÏÙ×
       i FCKONGT EQO
               ˜½ÎÁÉ ÌÅÙ˾ ËÏÍþ ËÁÉ ÁÅÒÏÄÙÎÁÍÉ˾ †ÀÏ Ð»ÄÉÌÁ ËÁÉ »ÎÁ ËÁÌÁ½ÓÕÈÔÏ HTHPUNY ¦T
               ;TQTHTUYJW ÕÙͽÚÅÉ Ë¢ÔÉ ÍÅÔÁÊÀ ÅÌÉËÏÐÔ»ÒÏÙ ËÁÉ IWTSJ  ËÁÉ ÁÙÔ¾ ÁËÒÉÂÑ× Å½ÎÁÉ “ÍÉÇÑ×  ‰ÏÊ ÆÊÉÏÄɹ ȶÇÇÊÉ
                                                 ÊÄ ÆœÏÊÄÆÊÄ ÏÑÉ
               ÈÌÅËÔÒÉ˾ ËÁÉ ÉËÁξ ÎÁ ÁÐÏÇÅÉÖÕŽ Ë¢ÕÅÔÁ ÔÏ ;TQTHTUYJW ÅËÌÀÅÉ ÍÈÄÅÎÉË»× ÅËÐÏÍÐ»× ÒÀÐÖÎ  ˹ÇÀÑÉ Ð¼ ÈËÊÍÊ»É
               ËÁÉ ÄÏËÉÍ¢ÚÅÔÁÉ ¼ÄÈ ÓÔÏ £ÔÏÙÍÐ¢É ˜½ÎÁÉ ÁÙÔ¾ÎÏÍÏ ÁÌÌ¢ ¾ÓÏÉ ÐÒÏÔÉÍÏÀÎ ÎÁ »ØÏÙÎ ÔÏÎ  ɼ ÓÍÃÎÄÈÊËÊÄÊ»É  ¥£„¤’š— )&.21*7 &,   ;414(459*7 57 <.2 <*3)*78
               »ÌÅÇØÏ ÍÐÏÒÏÀÎ ÎÁ ØÒÈÓÉÍÏÐÏɼÓÏÙÎ ÔÏ OT^XYNHP ÐÏÙ ÅÎÅÒÇÏÐÏÉŽ ÔÏÙ×  ÍÉËÒÏÀ× »ÌÉËÅ×  ÏÊ 6OLOCOPTER  8:3 '&9-*7 ).,.9&1 1.2.9*) *).9.43  <.2 <*3)*78
               ÓÅ ÍÉÁ ÅÙÆÙÑ× ÁÐ̼ ÅÆÁÒÍÏǼ ÔÈ× ÈØÁÎÉË¼× š ÇÅÒÍÁÎÉ˼ ÅÔÁÉÒŽÁ ;TQTHTUYJW ÅÙÅÌÐÉÓÔŽ  ËÍÊÆÀÄȶÉÊÔ É¼
               ¾ÔÉ ÔÏ ÅÌÉ˾ÐÔÅÒ¾ ÔÈ× ÕÁ ÓÙÍ¢ÌÅÉ ÓÔÈ ÍŽÖÓÈ ÔÖÎ ÅËÐÏÍÐÑÎ ÒÀÐÖÎ ÓÔÉ× ÍÅÇ¢ÌÅ× Ð¾ÌÅÉ×  ¼ËÊÁÀ»ÂÊÔÉ ÏÃÉ  (4:79*8> 4+ <<< 8*).9.43&79 (42
               §“ÙÔ¾ ÐÏÙ ÐÁÒÁËÏÌÏÙÕ¼ÓÁÍÅ ÓÔÈÎ ÅнÄÅÉÊÈ ÓÔÏ £ÔÏÙÍÐ¢É ¼ÔÁÎ ÍÉÁ ÉÓÔÏÒÉ˼ ÓÔÉÇͼ ÇÉÁ  ÆÔÆÇÊÁÊÍļƷ
               ÔÏ Í»ÌÌÏÎ ÔÈ× ÍÅÔÁ˽ÎÈÓÈ× ÓÔÈÎ ÔÒ½ÔÈ ÄÉ¢ÓÔÁÓȨ ÄÈÌÑÎÅÉ È 8ZXFSSJ -FMS ÅÐÉËÅÆÁÌ¼×  ÎÔÈÁ¹ÍÃÎÃ
               ÔÏÙ ÅÒÇÁÓÔÈÒ½ÏÙ ËÁÉÎÏÔÏÍÉÑÎ §1FG  ¨ ÓÔÈÎ )FNRQJW &, È ÏÐϽÁ ËÁÔ»ØÅÉ ÍÅÒ½ÄÉÏ ÓÔÈ
               ;TQTHTUYJW §œÁÔ»ÓÔÈÓÅ ÊÅË¢ÕÁÒÏ ¾ÔÉ È ÁÊÉÏÐϽÈÓÈ Ð̼ÒÖ× ÁÙÔ¾ÎÏÍÖÎ ÈÌÅËÔÒÉËÑÎ Í»ÓÖÎ
               ÍÅÔÁ˽ÎÈÓÈ× ÓÔÏ ÁÓÔÉ˾ ÐÅÒÉ¢ÌÌÏΠŽÎÁÉ ÒÅÁÌÉÓÔÉ˼ ËÁÉ ÅÆÉËÔ¼¨   i XQNQEQRVGT EQO


     Mercedes                     8                     Mercedes-Benz
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13